Македонци во Швајцарија

Доколку познавате некој Македонец/ка коишто нудат некоја услуга или вршат некоја дејнос во швајцарија, а не се во апликацијата можете слободно да споделите со нас за да го/ја додадиме.
Секоја информација е добредојдена.